η βιβλιοθήκη

αναζήτηση

600 Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)

600  Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)
610  Ιατρικές επιστήμες - Ιατρική
620  Εφαρμοσμένη μηχανική και σχετικές λειτουργίες
630  Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες
640  Οικιακή οικονομία, οικογενειακή διαβίωση
650  Διοικητική (μάνατζμεντ)
660  Χημική μηχανική
670  Μεταποίηση
680  Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων για συγκεκριμένες χρήσεις
690  Κτίρια

*σε κάθε υποκατηγορία αντιστοιχεί ένα αρχείο .rtf (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου του MS Word). Για τις υποκατηγορίες χωρίς υπερσύνδεση δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη σχετικό υλικό.